CG Banilad, Lyon sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống mỗi ngày tại đây!

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar