CG MONTHLY LEVEL TEST

ℂ𝔾 𝕄𝕆ℕ𝕋ℍ𝕃𝕐 𝕃𝔼𝕍𝔼𝕃 𝕋𝔼𝕊𝕋

𝓥𝓪̀𝓸 𝓬𝓾𝓸̂́𝓲 𝓶𝓸̂̃𝓲 𝓽𝓱𝓪́𝓷𝓰, 𝓒𝓖 𝓼𝓮̃ 𝓽𝓸̂̉ 𝓬𝓱𝓾̛́𝓬 𝓬𝓪́𝓬 𝓫𝓪̀𝓲 𝓴𝓲𝓮̂̉𝓶 𝓽𝓻𝓪 𝓭𝓪́𝓷𝓱 𝓰𝓲𝓪́ 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓵𝓾̛̣𝓬 𝓫𝓪𝓸 𝓰𝓸̂̀𝓶 4 𝓴𝔂̃ 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓱𝓮, 𝓷𝓸́𝓲, 𝓭𝓸̣𝓬 𝓿𝓪̀ 𝓿𝓲𝓮̂́𝓽 𝓷𝓱𝓪̆̀𝓶 𝓭𝓸 𝓵𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓼𝓾̛̣ 𝓽𝓲𝓮̂́𝓷 𝓫𝓸̣̂ 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓱𝓸̣𝓬 𝓽𝓪̣̂𝓹 𝓿𝓪̀ 𝓭𝓪́𝓷𝓱 𝓰𝓲𝓪́ 𝓴𝓮̂́𝓽 𝓺𝓾𝓪̉ 𝓬𝓾̉𝓪 𝓽𝓪̂́𝓽 𝓬𝓪̉ 𝓱𝓸̣𝓬 𝓿𝓲𝓮̂𝓷 𝓼𝓪𝓾 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓽𝓱𝓪́𝓷𝓰.

𝓓𝓲𝓮̂̀𝓾 𝓷𝓪̀𝔂 𝓰𝓲𝓾́𝓹 𝓭𝓪̉𝓶 𝓫𝓪̉𝓸 𝓿𝓲𝓮̣̂𝓬 𝓽𝓱𝓮𝓸 𝓭𝓸̃𝓲 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓱𝓲̀𝓷𝓱 𝓱𝓸̣𝓬 𝓽𝓪̣̂𝓹 𝓬𝓾̉𝓪 𝓱𝓸̣𝓬 𝓿𝓲𝓮̂𝓷 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓬𝓪́𝓬𝓱 𝓬𝓱𝓲́𝓷𝓱 𝔁𝓪́𝓬 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓲𝓮̣̂𝓾 𝓺𝓾𝓪̉ 𝓷𝓱𝓪̂́𝓽 𝓭𝓮̂̉ 𝓴𝓲̣𝓹 𝓽𝓱𝓸̛̀𝓲 𝓭𝓾̛𝓪 𝓻𝓪 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪̉𝓲 𝓹𝓱𝓪́𝓹 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓷𝓱𝓪̂́𝓽 𝓬𝓱𝓸 𝓺𝓾𝓪́ 𝓽𝓻𝓲̀𝓷𝓱 𝓱𝓸̣𝓬 𝓽𝓪̣̂𝓹 𝓬𝓾̉𝓪 𝓴𝔂̀ 𝓽𝓲𝓮̂́𝓹 𝓽𝓱𝓮𝓸^^.

Hãy cùng CG điểm lại những khoảng khắc trong kỳ kiểm tra này nhé 🐬🐚

————————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————————-

#hoc_tieng_anh_tai_Philippines

#lop_nhom#lop_mot_mot#lop_1:1

#lop_1:4#hoc_vien_ngoai_ngu_CG

#hoc_vien_anh_ngu_Cebu

#tieng_Anh_giao_tiep

#hoc_tieng_anh_giao_tiep_tai_philipines_cebu_CG

 
Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar