B𝐈Ể𝐔 𝐏H𝐈́ 𝐓R𝐀̣I H𝐄̀ 𝐓I𝐄̂́N𝐆 𝐀N𝐇 𝟐0𝟐4- 𝐇ọ𝐜 𝐯i𝐞̣̂n A𝐧h n𝐠ữ C𝐆

Trại hè tiếng anh được tổ chức tại Banilad Campus K𝐡ở𝐢 𝐡à𝐧h: 𝟎2/0𝟔/𝟐0𝟐4 – 3𝟎/𝟎6/2𝟎2𝟒. 𝐓ổ𝐧g c𝐡i p𝐡í: – I𝐄L𝐓S: 𝟐5𝟎0 $ – E𝐒L : 2𝟒0𝟎 $     * WEG (Waiver of Exclusion Ground): giấy ủy quyên do Sở di trú phối hợp với Bộ Ngoại giao (DFA) cho phép trẻ em được nhập cảnh […]

read more
Showing all 2 results
Skip to toolbar